En jämförelse av Swiftcourt och de allmänna domstolarna

** Swiftcourts skiljeförfarande konkurrerar idag med de allmänna domstolarna (tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen). Det är viktigt att notera att Swiftcourt inte utgör ett komplement till de allmänna domstolarna utan är ett alternativ till de allmänna domstolarna. Om du väljer att ta din tvist till Swiftcourt så kan tvisten inte prövas igen i allmän domstol, den avgörs slutligen av Swiftcourt.

En viktigt fråga att besvara är därmed vilka fördelar som Swiftcourts förfarande medför i jämförelse med allmänna domstolar.**

Det första som måste beaktas är det faktum att skiljeförfaranden har fått ett allt större inflytande över dagens rättssamhälle. Det finns idag en mängd olika institut som tillhandahåller skiljeförfaranden, t.ex. Court of Arbitration for Sport (CAS) som avgör idrottsrättlsliga tvister världen över. Dessa institut har tagit över många tvister från de allmänna domstolarna.

Detta är inte nödvändigtvis någonting dåligt då skiljeförfaranden fyller ett behov som de allmänna domstolarna har svårt att leva upp till. Framför allt möjligheten att kunna skräddarsy sin tvist efter eget behag är någonting som i princip är en omöjlighet hos de allmänna domstolarna. De allmänna domstolarna präglas av ett strikt regelverk med mycket små möjligheter till anpassning. Möjligheten att skräddarsy tvister efter dels tvistens komplexitet, dels parternas eget behag är något som skiljeförfarandet och Swiftcourt kan tillgodose.

Det här blogginlägget är tänkt att belysa de fördelar som du kommer i åtnjutande av när du väljer att använda dig utav Swiftcourts skiljeförfarande för att lösa tvister som uppstått i samband med ditt köpekontrakt.

Fördelar med Swiftcourt:


Tidseffektivt – När en tvist registrerats hos Swiftcourt förväntas en skiljedom finnas tillgänglig för parterna inom sex veckor. Tidsaspekten är ett väldigt viktigt inslag i Swiftcourts verksamhet, då privatpersoner oftast snabbt vill lägga tvisten, och det otrevliga som en tvist medför, bakom sig.

Kostnadsvänligt – Swiftcourt är utan tvekan det absolut billigaste sättet för dig att lösa dina tvister på. Maxbeloppet som du kan bli tvungen att erlägga då du använder Dig av Swiftcourts tvistelösning är ett belopp om 1 500 kr. Om du redan från början använder Swiftcourts köpekontrakt är denna kostnad enbart 50 kr, inklusive tvistlösning.

Webbaserat tvistlösningssystem – Om du väljer att lösa din tvist med hjälp av Swiftcourt behandlas tvisten utan att du behöver inställa dig vid en särskild tidpunkt på en särskild plats. All kommunikation hanteras via Swiftcourts hemsida vilket gör hela systemet väldigt lättillgängligt för alla inblandade parter.

Verkställbarhet – Om du ”vinner” i en tvist hos Swiftcourt kan du med statens hjälp, via kronofogdemyndigheten, genomdriva din rätt. Det innebär att du kan förlita Dig på att en skiljedom från Swiftcourt säkerställer att du inte bara har rätt, du får rätt också.

Enkelhet – Det finns inte många sätt att hantera tvister på som är lika enkelt som Swiftcourts skiljeförfarande. All kommunikation är begränsad till det som är nödvändigt för att skiljedomaren ska kunna fatta ett beslut. Vanligtvis handlar det om att skicka in sin version av händelseförloppet genom antingen en stämningsansökan alternativt ett svaromål. Detta sker på ett enkelt sätt med hjälp av instruktioner från Swiftcourt.

Ombudskostnader – Swiftcourts skiljeförfarande är så pass enkelt att parterna inte behöver anlita rättsliga ombud, vilket innebär, att denna annars höga kostnad försvinner helt.

Nackdelar med allmän domstol:


Tidskrävande – Den statliga vägen till rättvisa är tidskrävande och präglas av komplexa regler. En av de primära anledningarna för skiljeförfarandets framfart är att en process i en allmän domstol ofta är väldigt tidskrävande.

Kostnadskrävande – Enbart ansökningsavgiften ligger på antingen 900 kr (för tvister under 22 250 kr) eller 2800 kr (för tvister över 22 250 kr) hos allmän domstol. Därutöver måste de inblandade parterna även beakta diverse rättegångskostnader som kan uppstå. Det kan handla t.ex. om ombudskostnader vilka helt kan undvikas om du använder Swiftcourts skiljeförfarande istället.

Obligatorisk närvaro – Om du väljer att försöka lösa en tvist med hjälp av allmänna domstolar krävs det som huvudregel att du måste närvara vid olika skeenden av förhandlingen. Det innebär att olägenheter kan tänkas uppstå då du kanske måste ta ledigt från jobbet och även resa en bit för att ta dig till domstolen. Därutöver vill parterna ofta undvika att träffa motparten efter att en tvist har uppstått då tvisten ofta för med sig jobbiga känslor och visst obehag.

Gå till Swiftcourts hemsida för mer information om hur du kan göra tryggare affärer.

// Oscar Westerlund & Elias Karlsson, Legal Interns @ Swiftcourt.com.