Att få rätt när ett köp gått fel

ATT FÅ RÄTT

När du har köpt något på Blocket och något har gått snett med köpet och du säljaren inte kan komma överens om hur ni ska lösa det, så har en tvist uppstått.

En tvist kan lösas på flera olika sätt. Det vanligaste är att du och säljaren själva kommer överens om en lämplig lösning på tvisten. Om ni inte kan komma överens och säljaren blankt vägrar att ha med dig att göra, är det enda alternativet att försöka lösa det i allmän domstol. Det är både dyrt och väldigt tidskrävande vilket gör att ni aldrig når en slutlig lösning på tvisten.

Om ni istället använt Swiftcourts köpeavtal vid köpet hade du kunnat överklaga köpet, helt gratis, och genom Swiftcourt fått ett slutgiltigt beslut om tvisten, en dom.

OM DEN ”FÖRLORANDE” PARTEN INTE RÄTTAR SIG EFTER EN DOM

Vad händer då om en förlorande part inte vill ge med sig, trots att du vunnit i en tvist hos Swiftcourt och kommer knackandes på dörren med en kopia av domen? På vilket sätt kan du få rätt till det du tilldelats i domen (t.ex. pengar eller viss egendom)?

I Sverige kan Kronofogden hjälpa dig att driva in en skuld, men för att de ska kunna göra det krävs att du har en s.k. exekutionstitel. En exekutionstitel är en dom, utslag, beslut eller annan handling som enligt lag får läggas till grund för verkställandet av en dom. Att verkställa en dom innebär att det som beslutats i domen genomförs i praktiken, t.ex. att betalning sker. Exekutionstiteln är det underlag som krävs för att Kronofogden ska kunna genomföra sin verkställighet, en dom meddelad av en svensk tingsrätt är en sådan exekutionstitel.

En dom meddelad av Swiftcourt uppfyller de krav som ställs på en dom i svensk rätt och är därmed en exekutionstitel. Det innebär att om säljaren i det här fallet vägrar gå med på det som står i Swiftcourts dom, finns det en möjlighet för dig att tvinga igenom din rätt. Du vänder dig då till Kronofogden med din exekutionstitel (domen från Swiftcourt).

Det här inslaget i Swiftcourts verksamhet är centralt för att du som kund ska kunna känna dig trygg i ditt användande av Swiftcourt.

KRONOFOGDENS INDRIVANDE AV SKULDEN

En dom från Swiftcourt är alltså minst lika bra som en dom från en allmän domstol när det kommer till verkställighet. Du kan vända dig till Kronofogden för att få hjälp att få det du tilldelats i domen (t.ex. pengar eller viss egendom). Om du har en dom från Swiftcourt kan du direkt kräva att Kronofogden verkställer domen, d.v.s. att de driver in skulden.

För att få hjälp med verkställighet av Kronofogden måste du skicka in en blankett som finns tillgänglig på Kronofogdens hemsida, här.

Vid en ansökan om verkställighet tar Kronofogden ut en s.k. grundavgift på 600 kr. Det är den skuldsatta som ska betala för avgiften och Kronofogden försöker alltid kräva in avgiften från den skuldsatta, men om det inte är möjligt kommer du att få en faktura.

Kronofogden ska verkställa domen så fort som möjligt och kommer först att skicka ett brev till den skuldsatte där de informerar om att de fått i uppdrag att driva in skulden. Kronofogden försöker därefter utmäta tillgångar hos den skuldsatte. Vanligtvis utmäts tillgångar i följande ordning:

  • Kontanta medel
  • Banktillgodohavanden och andra tillgångar (pengar som förvaras på banken)
  • Lön
  • Fonder och aktier
  • Annan lös egendom (t.ex. datorer)
  • Fast egendom

Kronofogden kan alltså gå väldigt långt för att driva in en skuld, de kan till och med beslagta ägodelar och sälja dessa på auktion. Så om du har en dom från Swiftcourt har du rätt att kräva att Kronofogden verkställer domen och därmed försöker få den förlorande parten att betala det han eller hon är skyldig dig.

Läs mer om verkställighet här: Verkställighet

Läs mer om Kronofogdens avgifter här: Kronofogdens avgifter

För mer djupgående läsning om praktisk verkställighet i Sverige se Kronofogdens handbok på ämnet:
Kronofogdens handbok

// Oscar Westerlund och Elias Karlsson, jurist-praktikanter hos Swiftcourt